Zenginlik Makalesi

Allah kimseyi fakir etmez! fakir kötülerdir..
Kazanmak çalışarak iş mücadeleyle elde edilir.

İlimde adı geçen zenginlik çaresi birisi aşağıda;

Bismillahirrahmanirrahim
El hamdü lillahi rabbil alemin
Er rahmanir rahıym
Maliki yevmid din
İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn
İhdinas sıratal müstekıym
Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum
la te'huzühu sinetüv vela nevm
lehu ma fis semavati ve ma fil ard
men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih
ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm
ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'
vesia kürsiyyühüs semavati vel ard
ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

Bu ayet ve duları birkeze mahsus 21 defa okumalısınız..

Özetle bukadar. Saygılar.

GERİ!